Usage Statistics for www.netreisen.com

Summary Period: February 2021
Generated 01-Mar-2021 03:45 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 9141
Total Files 4608
Total Pages 8326
Total Visits 1165
Total KBytes 74029
Total Unique Sites 740
Total Unique URLs 47
Total Unique Referrers 103
Total Unique User Agents 216
. Avg Max
Hits per Hour 13 114
Hits per Day 326 629
Files per Day 164 302
Pages per Day 297 605
Sites per Day 26 66
Visits per Day 41 60
KBytes per Day 2644 6537
Hits by Response Code
Code 200 - OK 50.41% 4608
Code 206 - Partial Content 0.07% 6
Code 302 - Found 33.87% 3096
Code 304 - Not Modified 0.02% 2
Code 401 - Unauthorized 15.25% 1394
Code 404 - Not Found 0.38% 35

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 157 1.72% 58 1.26% 124 1.49% 43 3.69% 49 6.62% 590 0.80%
2 119 1.30% 22 0.48% 97 1.17% 37 3.18% 43 5.81% 259 0.35%
3 183 2.00% 28 0.61% 158 1.90% 44 3.78% 53 7.16% 361 0.49%
4 158 1.73% 48 1.04% 137 1.65% 54 4.64% 56 7.57% 578 0.78%
5 251 2.75% 87 1.89% 224 2.69% 52 4.46% 53 7.16% 3347 4.52%
6 284 3.11% 78 1.69% 248 2.98% 40 3.43% 55 7.43% 3525 4.76%
7 145 1.59% 30 0.65% 119 1.43% 33 2.83% 45 6.08% 317 0.43%
8 208 2.28% 72 1.56% 190 2.28% 31 2.66% 37 5.00% 3418 4.62%
9 141 1.54% 28 0.61% 118 1.42% 43 3.69% 54 7.30% 303 0.41%
10 301 3.29% 129 2.80% 256 3.07% 55 4.72% 58 7.84% 6537 8.83%
11 230 2.52% 81 1.76% 195 2.34% 60 5.15% 59 7.97% 3615 4.88%
12 264 2.89% 106 2.30% 237 2.85% 55 4.72% 55 7.43% 3734 5.04%
13 85 0.93% 31 0.67% 53 0.64% 42 3.61% 59 7.97% 321 0.43%
14 212 2.32% 51 1.11% 164 1.97% 53 4.55% 61 8.24% 599 0.81%
15 518 5.67% 255 5.53% 499 5.99% 47 4.03% 53 7.16% 3276 4.43%
16 562 6.15% 284 6.16% 518 6.22% 43 3.69% 50 6.76% 3095 4.18%
17 361 3.95% 273 5.92% 332 3.99% 50 4.29% 59 7.97% 2610 3.53%
18 360 3.94% 256 5.56% 339 4.07% 44 3.78% 45 6.08% 2322 3.14%
19 629 6.88% 302 6.55% 605 7.27% 35 3.00% 46 6.22% 5568 7.52%
20 551 6.03% 261 5.66% 509 6.11% 38 3.26% 59 7.97% 2684 3.63%
21 575 6.29% 257 5.58% 505 6.07% 38 3.26% 49 6.62% 2837 3.83%
22 618 6.76% 277 6.01% 569 6.83% 43 3.69% 66 8.92% 3358 4.54%
23 418 4.57% 248 5.38% 404 4.85% 27 2.32% 31 4.19% 2496 3.37%
24 279 3.05% 247 5.36% 263 3.16% 32 2.75% 39 5.27% 2328 3.15%
25 351 3.84% 258 5.60% 325 3.90% 32 2.75% 40 5.41% 2355 3.18%
26 384 4.20% 302 6.55% 369 4.43% 51 4.38% 50 6.76% 5818 7.86%
27 413 4.52% 284 6.16% 401 4.82% 32 2.75% 37 5.00% 5422 7.32%
28 384 4.20% 255 5.53% 368 4.42% 45 3.86% 44 5.95% 2355 3.18%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 11 322 3.52% 5 160 3.47% 10 302 3.63% 99 2765 3.74%
1 13 384 4.20% 6 176 3.82% 12 351 4.22% 64 1788 2.42%
2 14 415 4.54% 7 216 4.69% 13 388 4.66% 76 2137 2.89%
3 15 426 4.66% 7 203 4.41% 13 379 4.55% 194 5438 7.35%
4 12 346 3.79% 6 168 3.65% 11 318 3.82% 47 1322 1.79%
5 11 316 3.46% 5 155 3.36% 10 291 3.50% 64 1797 2.43%
6 12 361 3.95% 5 167 3.62% 11 311 3.74% 64 1795 2.42%
7 18 513 5.61% 9 278 6.03% 16 471 5.66% 305 8553 11.55%
8 18 521 5.70% 9 275 5.97% 17 482 5.79% 278 7787 10.52%
9 11 333 3.64% 6 177 3.84% 10 301 3.62% 64 1795 2.43%
10 12 340 3.72% 6 176 3.82% 11 315 3.78% 73 2049 2.77%
11 11 312 3.41% 6 171 3.71% 9 276 3.31% 65 1831 2.47%
12 13 385 4.21% 6 190 4.12% 12 342 4.11% 162 4542 6.14%
13 12 362 3.96% 6 189 4.10% 11 326 3.92% 110 3092 4.18%
14 12 338 3.70% 6 177 3.84% 10 297 3.57% 64 1802 2.43%
15 12 347 3.80% 6 182 3.95% 11 314 3.77% 85 2388 3.23%
16 16 474 5.19% 8 227 4.93% 15 439 5.27% 226 6320 8.54%
17 13 372 4.07% 7 196 4.25% 12 336 4.04% 96 2692 3.64%
18 11 334 3.65% 6 174 3.78% 10 306 3.68% 70 1967 2.66%
19 14 397 4.34% 7 208 4.51% 13 374 4.49% 125 3497 4.72%
20 13 372 4.07% 6 190 4.12% 12 339 4.07% 64 1798 2.43%
21 13 382 4.18% 6 171 3.71% 12 336 4.04% 92 2580 3.48%
22 13 365 3.99% 6 180 3.91% 11 333 4.00% 89 2481 3.35%
23 15 424 4.64% 7 202 4.38% 14 399 4.79% 65 1813 2.45%

Top 30 of 47 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3254 35.60% 32284 43.61% /stats/
2 840 9.19% 556 0.75% /
3 16 0.18% 1159 1.57% /stats/usage_201805.html
4 16 0.18% 1047 1.41% /stats/usage_201809.html
5 16 0.18% 1183 1.60% /stats/usage_202102.html
6 15 0.16% 1294 1.75% /stats/usage_201506.html
7 15 0.16% 1197 1.62% /stats/usage_201902.html
8 15 0.16% 1349 1.82% /stats/usage_202012.html
9 15 0.16% 1322 1.79% /stats/usage_202101.html
10 14 0.15% 1149 1.55% /stats/usage_201507.html
11 14 0.15% 1185 1.60% /stats/usage_201909.html
12 14 0.15% 1249 1.69% /stats/usage_202010.html
13 13 0.14% 1095 1.48% /stats/usage_201804.html
14 13 0.14% 844 1.14% /stats/usage_201806.html
15 13 0.14% 867 1.17% /stats/usage_201810.html
16 13 0.14% 858 1.16% /stats/usage_201901.html
17 13 0.14% 1106 1.49% /stats/usage_201903.html
18 13 0.14% 1072 1.45% /stats/usage_201904.html
19 13 0.14% 1108 1.50% /stats/usage_201910.html
20 13 0.14% 1099 1.48% /stats/usage_202002.html
21 13 0.14% 1114 1.51% /stats/usage_202003.html
22 13 0.14% 1153 1.56% /stats/usage_202005.html
23 13 0.14% 1179 1.59% /stats/usage_202006.html
24 13 0.14% 1187 1.60% /stats/usage_202007.html
25 13 0.14% 1187 1.60% /stats/usage_202009.html
26 13 0.14% 1179 1.59% /stats/usage_202011.html
27 12 0.13% 985 1.33% /stats/usage_201803.html
28 12 0.13% 790 1.07% /stats/usage_201807.html
29 12 0.13% 791 1.07% /stats/usage_201808.html
30 12 0.13% 787 1.06% /stats/usage_201811.html

Top 10 of 47 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3254 35.60% 32284 43.61% /stats/
2 15 0.16% 1349 1.82% /stats/usage_202012.html
3 15 0.16% 1322 1.79% /stats/usage_202101.html
4 15 0.16% 1294 1.75% /stats/usage_201506.html
5 14 0.15% 1249 1.69% /stats/usage_202010.html
6 15 0.16% 1197 1.62% /stats/usage_201902.html
7 13 0.14% 1187 1.60% /stats/usage_202009.html
8 13 0.14% 1187 1.60% /stats/usage_202007.html
9 14 0.15% 1185 1.60% /stats/usage_201909.html
10 16 0.18% 1183 1.60% /stats/usage_202102.html

Top 10 of 41 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 840 9.19% 799 83.66% /
2 5 0.05% 24 2.51% /error/
3 3254 35.60% 21 2.20% /stats/
4 16 0.18% 5 0.52% /stats/usage_201805.html
5 16 0.18% 5 0.52% /stats/usage_201809.html
6 15 0.16% 5 0.52% /stats/usage_201902.html
7 12 0.13% 5 0.52% /stats/usage_202004.html
8 15 0.16% 4 0.42% /stats/usage_201506.html
9 14 0.15% 4 0.42% /stats/usage_201909.html
10 14 0.15% 4 0.42% /stats/usage_202010.html

Top 10 of 41 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 840 9.19% 788 83.83% /
2 5 0.05% 21 2.23% /error/
3 3254 35.60% 18 1.91% /stats/
4 15 0.16% 7 0.74% /stats/usage_201902.html
5 13 0.14% 6 0.64% /stats/usage_202005.html
6 16 0.18% 5 0.53% /stats/usage_201805.html
7 16 0.18% 5 0.53% /stats/usage_201809.html
8 15 0.16% 4 0.43% /stats/usage_201506.html
9 13 0.14% 4 0.43% /stats/usage_201806.html
10 14 0.15% 4 0.43% /stats/usage_202010.html

Top 30 of 103 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2542 27.81% https://doska.info/item/add
2 2420 26.47% - (Direct Request)
3 2392 26.17% https://perevod42.com/
4 772 8.45% https://\xe1\xfe\xf0\xee-\xef\xe5\xf0\xe5\xe2\xee\xe4\xe0-\xe4\xee\xea\xf3\xec\xe5\xed\xf2\xee\xe2.\xf0\xf4
5 43 0.47% http://netreisen.com/
6 26 0.28% https://perevod42.com
7 26 0.28% www.google.com
8 17 0.19% https://www.google.ru/search
9 16 0.18% https://sanitarywork.ru/i.php
10 12 0.13% http://netreisen.com
11 11 0.12% http://netreisen.com/wp-login.php
12 8 0.09% http://www.sogou.com/web
13 6 0.07% http://netreisen.com/ads.txt
14 5 0.05% http://netreisen.com/humans.txt
15 5 0.05% http://netreisen.com/robots.txt
16 5 0.05% https://svddb.ru/projects/cottages/11/
17 5 0.05% https://tasmed.ru/diseases/diseases_endokrinnoj_systems/index_tplid25_recid667.html
18 5 0.05% https://www.google.com
19 4 0.04% https://club-krasotki.ru/semja/2020/v-peterbyrge-poiavilis-tyristy-v-isaakii-vystroilas-jivaia-ochered/
20 4 0.04% https://cumir.ru/konstantin-demidov
21 4 0.04% https://ilovediscovery.ru/category/ya-ne-dolzhen-byl-vyzhit/next/2
22 4 0.04% https://med-bolnica.ru/prichinoj-uvolneniya-srazu-vseh-spetsialistov-iz-infektsionnoj-bolnitsy-novocherkasska-stali-zapugivaniya-silovikov/
23 4 0.04% https://moypodrostok.ru/zhizn-posle-urokov/devushkam-nravyatsya-nakachannyie-parni
24 4 0.04% https://www.cumir.ru/vladimir-ivanov
25 4 0.04% https://zhit-budete.ru/pitanie/kak-sohranit-vitaminy-v-ovoschah
26 3 0.03% http://prookhotu.ru/news/karta-oxotnichix-ugodij-nizhegorodskoj-oblasti.html
27 3 0.03% http://prookhotu.ru/tag/smotr
28 3 0.03% https://avtocarsp.ru/audi-pytaetsya-ostanovit-padenie-a4-s-pomoshh/
29 3 0.03% https://navigatorlaw.ru/zakon/budjetniy-kodeks_237-238/
30 3 0.03% https://navigatorlaw.ru/zakon/nk_139/

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 17 94.44% https://doska.info/item/add
2 1 5.56% http://arsenal-info.ru/b/book/769206328/60

Top 15 of 216 Total User Agents
# Hits User Agent
1 356 3.89% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
2 287 3.14% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
3 270 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 268 2.93% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
5 265 2.90% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 216 2.36% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
7 215 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
8 207 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 178 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 171 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
11 121 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 114 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
13 112 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
14 111 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
15 111 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36

Usage by Country for February 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 9141 100.00% 4614 100.13% 74029 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23